שחר טל החברה לבטיחות
שחר טל >עבודה בגובה >

עבודה בגובה

 

ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007 שנכנסו לתוקף ב- 1/11/08 .

עבודה בגובה – כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, לרבות עבודה כאמור:

 

(1) המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תיקני.

(2) המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין.

(3) המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל הרמה או פיגום ממוכן.

 

תנאים להעסקת עובד בגובה על פי תקנות בטיחות בעבודה:

מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה לכל מטרה שהיא, אלא בהתקיים התנאים שלהלן:

 

(1)  העובד בגיר;

(2)  העובד הודרך, כאמור בתקנה 6 על ידי מדריך עבודה בגובה, והוא בעל אישור תקף המעיד על ההדרכה לפי הטופס שבתוספת;

(3)  העובד אינו במצב העלול לסכן אותו או את העובדים עמו, לרבות כתוצאה מהשפעת סמים, או משקאות משכרים, או מחמת ליקוי גופני או נפשי, ואם הוא במצב כאמור, המבצע לא ידע ולא יכול היה לדעת על כך.

 

 

חברת שחר טל בע"מ מוכשרת ומאושרת ע"י ראש מנהלת הבטיחות והבריאות לביצוע הדרכות, קורסים ברמות השונות וימי כשירות לממונים על הבטיחות, בכלל זה הסמכה לעבודה בגובה. חברת שחר טל  בע"מ בשיתוף חברת PELD מבצעות הכשרות וריענון הכשרות לעבודה בגובה בתחומים כגון:

 • עבודה על סולמות.
 • עבודה מתוך סלים להרמת אדם.
 • עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים.
 • עבודה בתוך מקום מוקף.
 • עבודה מעל לפיגומים נייחים.
 • עבודה מעל גגות שבירים, חלקים ומשופעים.
 • עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה.
 • עבודה בזמן טיפול בעצים וגיזומם.
 • עבודה בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה.
 • ביצוע עבודות גלישה.
 • טיפוס על תרנים.

שחר-טל בע"מ   I  רמת אביב, ת.ד.39121 מיקוד 6139101  I  טלפון : I  09-7794440  פקס : 09-7965310   I   דוא"ל : info@shachar-tal.co.il    סמל פייסבוק

הפעל נגישות

בניית אתרים