שחר טל החברה לבטיחות
שחר טל >תוכניות לניהול בטיחות >

תוכניות לניהול בטיחות

 

ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע׳׳ג- 2013 שנכנסו לתוקפן באוגוסט 2014 ומחייבות את המחזיק במקום העבודה בכל: מפעל/ אתר בניה ומקומות עבודה שבתוספת (כגון רשויות, בתי חולים ועוד) שמועסקים בו 50 עובדים לפחות להכין תוכנית לניהול הבטיחות, להכליל בה את תחומי הבריאות והגיהות התעסוקתית ולבנותה בצורה שיטתית פרו-אקטיבית ויישומית להגשמת היעדים המאופיינת בנקיטת יוזמה ותכנון מראש.

 

התקנה מפרטת את האחראים והאחריות מההיבט המשפטי לתכנונה, הכנתה, ביצועה ויישומה.

 

מטרתה של התקנה היא לקבוע קיומה של תוכנית שיטתית פרו אקטיבית לניהול הבטיחות כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה.

 

חובות המחזיק:

  • האחריות למילוי אחר הוראות תקנות אלה חלה על המחזיק במקום העבודה;המחזיק יפקח על תהליך ניהול הסיכונים ויוודא כי הופקו והוטמעו לקחים מהתהליך במקום העבודה;

  • יחליט לגבי הקצאת המשאבים הדרושים ליישומה של התכנית, ויפרסם את החלטתו;

  • יבקר ויאמוד את מידת יישומה של התכנית ויתעד בכתב את ממצאיו והחלטותיו.

פרקי התוכנית לניהול הסיכונים:

פרק 1 – תיאור מקום העבודה – ייעוד, תיאור מאפייני הפעילות העיקריים, היקף מועסקים ועיסוקיהם, פריסה גאוגרפית של מתקני מקום העבודה.

פרק 2 – פירוט מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של מקום העבודה – יעדים, מדדים, סדרי עדיפויות, תקנים והנחיות, הגדרת רמת הסיכום הקביל.

 

 

פרק 3 – תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית – מבנה הארגוני של מערך הבטיחות, בעלי תפקידים בתחומי הבטיחות.

פרק 4ניהול סיכונים במקום העבודה – ניתוח סיכונים מקצועי: זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים, ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים, קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים, יישום שיטות ואמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים.

פרק 5 הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית.

פרק 6בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים.

פרק 7בדיקות רפואיות תעסוקתיות.

פרק 8מתן חידוש של היתרים, אישורים, רישיונות, הסמכות, מינויים ושמירת כשירויות.

פרק 9פעולות ומשימות נוספות לקידום הבטיחות במקום העבודה.

פרק 10רשימת הוראות ונוהלי הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

 

חובת מכין התוכנית:

מכין התוכנית צריך להיות בעל אישור כשירות תקף, שעבר השתלמות בניהול סיכונים או מי שאושר על-ידי מפקח העבודה הראשי.

מכין התוכנית יבסס את התוכנית על תהליך ניהול הסיכונים וכן על שקלול נתונים המצטברים מהפעולות המפורטות בתוכנית.

 

צוות להכנת תוכנית לניהול הבטיחות בחברת שחר טל בע"מ וטל-נור 2000 בע"מ:

  • מר יעקב הכהן – B.Sc Safety Management, יועץ וממונה בטיחות מוסמך, מנכ"ל חברת שחר טל בע"מ.
  • מר שבי אבידן – יועץ וממונה בטיחות מוסמך, מכין תוכנית מוסמך, סמנכ"ל חברת שחר-טל בע"מ.
  • יועצים ומומחי תוכן – לארגונומיה, כימיה, מכונות, עבודה בגובה וכיוצ"ב.
  • מהנדסים ובודקים מוסמכים בתחומים שונים.

 

 

 

 

בין לקוחותינו

בית האופרה
אל על
ארומה
ד
גלובוס גרופ
K-9
אפסילור
ארקפה
תיאטרון ירושלים
תיאטרון באר שבע

שחר-טל בע"מ   I  רמת אביב, ת.ד.39121 מיקוד 6139101  I  טלפון : I  09-7794440  פקס : 09-7965310   I   דוא"ל : info@shachar-tal.co.il    סמל פייסבוק

הפעל נגישות

בניית אתרים